Regulamin

Regulamin określa zasady świadczenia usług sprzedaży za pośrednictwem strony internetowej sklepu internetowego działającego pod domeną: www.woodpellet.pl. Jest dokumentem wymaganym w świetle art. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827). 1.

Postanowienia ogólne.
1. Właścicielem i administratorem sklepu jest firma: Artella sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie (20-481) przy ul. Olszewskiego 11.
2. Firma jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) pod numerami: NIP: 9462685830, REGON: 382337114, KRS: 0000767226.
3. Numer rachunku bankowego: 91 1020 3150 0000 3902 0112 3595
4. Adres do korespondencji i przesyłek: Artella sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie (20-481) przy ul. Olszewskiego 11.
5. Dane do kontaktu: tel. +48 503 631 219
6. Zakres działalności – sprzedaż artykułów opalowych
7. Warunkiem dokonania zakupów w Sklepie Woodpellet.pl jest wypełnienie przez Klienta formularza zamówienia oraz akceptacja warunków dostawy (w tym kosztów dostawy) zawartych w niniejszym Regulaminie i zamówieniu.
8. Każdy Klient składający zamówienie w Sklepie Woodpellet jest zobowiązany zapoznać się z niniejszym Regulaminem.

2. Oferta

1. Towary oferowane w Sklepie Woodpellet są towarami pochodzenia drzewnego.
2. Sklep Woodpellet może sprzedać towar w promocyjnej cenie, może również w ramach promocji wysłać produkt bez ponoszenia przez Klienta kosztów dostawy.
3. Wszystkie ceny podawane są w PLN i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Cena towaru uwzględnia koszt dostawy
4. Oferta Sklepu Woodpellet obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Zamówienia
1. Warunkiem dokonania zakupów w Sklepie Woodpellet jest prawidłowe złożenie zamówienia poprzez
wypełnienie i wysłanie formularza zamówienia przy wykorzystaniu systemu rejestracji i narzędzi
zawartych na stronach internetowych Sklepu Woodpellet
2. Klient składając zamówienie podaje dane niezbędne do realizacji zamówienia: imię, nazwisko, adres wysyłki, adres e-mail, numer telefonu, a w przypadku przedsiębiorców firmę (nazwę), adres siedziby, adres wysyłki, adres e-mail, numer telefonu a także numer NIP.
3. Klient, który zarejestruje konto w Sklepie Woodpellet ma prawo do usunięcia konta i wyrejestrowania się ze Sklepu Woodpellet w dowolnym momencie.

4. Klient po złożeniu Zamówienia zostanie poinformowany o jego przyjęciu za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail.
5. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sklep Woodpellet dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży towaru pomiędzy Klientem a Sklepem Woodpellet.
6. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 14-tej, w soboty, w niedzielę oraz święta będą rozpatrywane w najbliższym dniu roboczym.
7. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego

Sprzedawcy.
8. Sklep Woodpellet zastrzega sobie prawo do niezrealizowania zamówienia w przypadku wystąpienia błędów na stronie polegających na niewłaściwych informacjach o cenach lub stanie towaru, jak i również w sytuacjach wzbudzających wątpliwość co do autentyczności danych podanych przez Użytkownika w trakcie procesu rejestracji i zamawiania.

4. Płatności
1. Cenę należną Sklepowi Woodpellet wraz z innymi należnymi opłatami należy uiścić w jeden z podanych poniżej sposobów, wpisując w tytule indywidualny numer zamówienia wygenerowany w Sklepie

Woodpellet:
a. płatność online za pomocą systemu Przelewy24
b. przedpłata przelewem na konto bankowe o numerze 91 1020 3150 0000 3902 0112 3595
c. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Przelewy24
2. Wpłaty należy dokonać najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia.
3. Jeżeli w terminie, o którym mowa w pkt 4.2 wpłata nie zostanie zaksięgowana na rachunku bankowym Sklepu Woodpellet, zamówienie zostanie anulowane.
4. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

5. Wysyłka
1. Zamówione towary są dostarczane na paletach 120×100, każda paleta mieści się 66 worków po 15 kg, czyli 990 kg na każdej palecie:
Wysyłamy towary za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A.
2. Koszty dostawy wliczony w koszt towaru

3. Odbiór osobisty nie jest możliwy, z powodu tego, że towar znajduje się na magazynie Poczty Polskiej S.A.
4. Sklep Woodpellet dołącza rachunek do zamówienia w formie pliku PDF wysyłanego na adres email zamawiającego w dniu wysyłki zamówienia.
5. Sklep Woodpellet nie ponosi odpowiedzialności za powtórne wysłanie towarów, które zostały zwrócone z powodu nieobecności adresata, zmiany miejsca zamieszkania i niepowiadomienia o tym fakcie Sklepu Woodpellet lub nieodebrania przesyłki w wyznaczonym terminie.
6. Przed odebraniem przesyłki, Klient jest zobowiązany sprawdzić w obecności doręczyciela stan opakowania.
7. Jeśli przesyłka nosi ślady uszkodzenia nie należy jej przyjmować i w obecności doręczyciela sporządzić odpowiedni protokół, którego wzór posiada doręczyciel.

6. Zwroty

1. Kupujący ma prawo odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od daty otrzymania towaru.

7. Reklamacje.
1. Wszystkie towary dostępne w Sklepie Woodpellet objęte są gwarancją producenta. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 7 dni od daty wydania mu towaru.
2. Aby skorzystać z prawa reklamacji, Klient powinien poinformować Sklep Woodpellet wysyłając maila na adres: Artella.trader@gmail.com
3. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny pełnowartościowy, a jeśli będzie to niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania nakładu), Sklep Woodpellet zwróci Klientowi równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w Sklepie Woodpellet towary do wyboru.
4. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.

8. Ochrona danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest  Artella sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie (20-481) przy ul. Olszewskiego 11.
2. Przy składaniu zamówienia Klient może wyrazić zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych w formularzu zamówienia celu realizacji umowy sprzedaży, przy ewentualnym zwrocie / wymianie / reklamacji towaru. (Dz. U. 2014, poz. 1182 z późn. zm.).
3. Sklep Woodpellet na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 2135 ze zm.) w związku z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422 ze zm.) jako administrator danych jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych Klientów w celu korzystania z usługi i zawarcia umowy (złożenia konta, złożenia i realizacji Zamówień), rozliczenia umowy (rachunkowym), rozpatrzenia reklamacji w przypadku jej złożenia przez Klienta, wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usługi, a także w celach archiwizacyjnych.
4. Podanie danych, o których mowa w pkt. 3 powyżej jest dobrowolne, jednak brak tych danych uniemożliwia złożenie zamówienia.
5. Klient ma prawo dostępu oraz poprawiania swoich danych osobowych.

9. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują właściwe przepisy prawa polskiego.
2. Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Szczegółowe zasady dostępu do tych procedur dostępne są pod adresem www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
3. Opinie i pytania dotyczące prezentacji towarów i realizacji zamówień można kierować na adres e- mail Artella.trader@gmail.com
4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia jego umieszczenia w na stronie internetowej www.Woodpellet.pl